2007
DOI: 10.17986/blm.2007123651
View full text
|
|
Nurşen Turan,
Halis Dokgöz

Abstract: , Halis DOKGÖZ 2Turan N, Dokgöz H. Çocuk anneler. Adli T›p Bülteni, 2007;12(3):136-141 Çocuk Haklar› Sözleflmesine gore 0-18 yafl grubundaki her birey çocuk say›lmaktad›r. Dünyada bu yafl grubundaki gebe kalan ve çocuk do¤urarak anne olan çocuklar›n say›s› az›msan-mayacak derecede çoktur. Çocuk annelerin çocuklar›n›n daha sa¤l›ks›z, istismara u¤rama olas›l›klar› fazla, beslenme sorunu yaflama ve ileride kriminal davran›fllar içine girme, ekonomik ve sosyal aç›dan daha düflük bir düzeyde yaflama olas›l›klar… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
2

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals