volume 11, issue 2, P53-58 2006
DOI: 10.17986/blm.2006112607
View full text
|
|
Share
Işık Karakaya, Ayşen Coşkun, Belma Ağaoğlu, Şahika Gülen Şişmanlar, Özlem Yıldız Öç, Nursu Çakın Memik, Ümit Biçer

Abstract: Çocuk ve ergenin cinsel istismar› çeflitli olumsuz sonuçlara yol açmaktad›r. Cinsel istismar›n olas› sonuçlar›, cinsellik üze-rine etkiler, depresif duygudurum, anksiyete, davran›flsal etkiler ve kiflilik de¤ifliklikleridir. Bu yaz›da cinsel istismar ma¤du-ru 21 çocuk ve ergenin ruhsal belirtileri DSM-IV'e dayal› olarak de¤erlendirilmifltir. 4-16 yafl aras› 12 k›z, 9 erkek çal›flma-n›n örneklemini oluflturmufltur. Tüm olgular›n düflük sosyoekonomik düzeyden geldi¤i görülmüfltür. En s›k görülen ruhsal bozukluk…

expand abstract