2020
DOI: 10.31219/osf.io/urvte
View full text
Preprint
|
|
Share
Ha Nam Khanh Giao, Nguyen Dang Thanh Nhat

Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét thực trạng chuyển hộ kinh doanh cá thể (HKD) thành doanh nghiệp (DN) tại tỉnh Bình Dương, bằng việc khảo sát 357 chủ hộ. Công cụ Cronbach’s alpha, EFA và phân tích hồi quy bội được sử dụng. Kết quả đã đưa ra được mô hình 5 yếu tố tác động đến quyết định chuyển đổi từ HKD thành DN, sắp theo thứ tự giảm tầm quan trọng: doanh thu bình quân, kinh nghiệm quản lý, ngành nghề hoạt động, môi trường kinh doanh, tiếp cận tài chính. Mô hình binary logistic tính toán…

expand abstract