2006
DOI: 10.17986/blm.2006113616
View full text
|
|

Abstract: 1Türkmen N, Fedakar R, Eren B, Durak D, Çoltu A. Bursa'da otopsisi yap›lan asker ölümleri. Adli T›p Bülteni, 2006;11(3):99-103. Askerlik görevi, fiziksel ve ruhsal stres bak›m›ndan kiflilerde özel bir durum oluflturmaktad›r. Her ülke veya toplumda de¤i-flik faktörlerin askerlerde farkl› nitelikte adli olay ve ölümlere yol açt›¤› görülmektedir. Bu çal›flmada 5 y›ll›k süre içerisinde Bursa'da otopsisi yap›lan asker ölüm olgular›n›n çeflitli yönler-den incelenmesi ve konunun adli-t›bbi boyutunun ortaya konulm… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals