volume 10, issue 3, P100-104 2005
DOI: 10.17986/blm.2005103595
View full text
|
|
Share
Yalçın Büyük, Hızır Aslıyüksek, Murat Eke, Ragıp Erkut Bulut, Süleyman Serhat Gürpınar

Abstract: Serhat GÜRPINAR 2 Büyük Y, Asl›yüksek H, Eke M, Bulut E.R, Gürp›nar S. Bo¤ucu gaz soluma yoluyla intihar: Olgu sunumu.Adli T›p Bülteni, 2005;10(3):100-104.LPG (s›v›laflt›r›lm›fl petrol gaz›) petrol rafinerisinin bir yan ürünü olup, hafif bir kokuya sahip, renksiz bir gazd›r. Ticari olarak sunumdan önce ethanethiol gibi kötü koku verici ilaveler yap›lmaktad›r. LPG oldukça yan›c› ve patlay›c› özelli¤e sahiptir. Ticari olarak propan, bütan ya da propan-bütan kar›fl›-m› fleklinde dolumlarla pazarlanmaktad›r. Prop…

expand abstract