volume 13, issue 2, P49-56 2008
DOI: 10.17986/blm.2008132671
View full text
|
|
Share
Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer, Orhan Odabaşı

Abstract: Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu (TCK) toplumun her alan›nda oldu¤u gibi hekimlik uygulamalar›nda da bir tak›m yeni düzenlemeler getirmifltir. Bu çal›flman›n amac› pratisyen hekimler ve çeflitli uzmanl›k alanlar›ndan bir grup hekimin 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu'nun hekimleri ilgilendiren maddeleri ile ilgili bilgi düzeyle-rinin ve tart›flmal› kimi maddelerle ilgili görüfllerinin de¤erlen-dirilmesidir.Uzman ve pratisyen hekimlerden oluflan 429 hekime 17. 05.2005 -20.11.2005 …

expand abstract