2008
DOI: 10.17986/blm.2008132671 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu (TCK) toplumun her alan›nda oldu¤u gibi hekimlik uygulamalar›nda da bir tak›m yeni düzenlemeler getirmifltir. Bu çal›flman›n amac› pratisyen hekimler ve çeflitli uzmanl›k alanlar›ndan bir grup hekimin 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu'nun hekimleri ilgilendiren maddeleri ile ilgili bilgi düzeyle-rinin ve tart›flmal› kimi maddelerle ilgili görüfllerinin de¤erlen-dirilmesidir.Uzman ve pratisyen hekimlerden oluflan 429 hekime 17. 05.2005 -20.11.2005 … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0
2

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals