volume 15, issue 3, P84-90 2010
DOI: 10.17986/blm.2010153712
View full text
|
|
Share
Gökhan Cingöz, Özlem Erel, Musa Dirlik, Mustafa Selim Özkök, Ufuk Katkıcı

Abstract: ÖZET SUMMARYBu çal›flmada amac›m›z Ayd›n ilinde meydana gelen ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› ölüm olgular›n›n, ülkemiz genelinde ve dünyada yap›lan çal›flmalarla farkl›l›klar›n› ve bunlar›n nedenlerini tart›flmakt›r. Çal›flmam›zda 2004 ile 2009 y›llar› aras›nda Anabilim Dal›'m›zca otopsileri yap›lan 146 ateflli silah yaralanmas›na ba¤l› ölüm olgusunun; cinsiyet, yafl, meslek, olay yeri, orijin, mevsim, ay, y›l, silah›n türü, mermi girifl ve ç›k›fl say›la-r›, at›fl mesafesi, ek travmatik bulgu olup olmad›¤›…

expand abstract