2006
DOI: 10.17986/blm.2006112611
View full text
|
|

Abstract: Birden fazla yöntem kullan›larak gerçeklefltirilen intiharlar için "kompleks intihar" veya "kombine intihar" terimi kullan›lmaktad›r. Yöntemlerden birinin yetersiz kalma ihtimaline karfl› di¤er bir yöntemin efl zamanl› olarak kullan›lmas› "primer kompleks intihar" olarak tan›mlanmaktad›r.Yirmi befl yafl›ndaki erkek olgu, bofl bir arazide elektrik dire¤inin tepesinde yanm›fl ve iki ucu asma kilitle birbirine ba¤lan-m›fl bir zincirle as›l› bulunmufltur.Ölü muayenesi ve otopside; kollar›n›n boksör pozisyonu alm›… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
2
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals