2006
DOI: 10.17986/blm.2006111603
View full text
|
|

Abstract: Bir yafl›n alt›ndaki bebeklerin ani ve beklenmedik ölümlerin-de; t›bbi ve sosyal öykü, olay yeri incelemesi, yap›lan otopsi ve tetkiklere karfl›n ölüm sebebi aç›klanamayan ölümler ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) olarak tan›mlanmaktad›r. Geliflmifl ülkelerde yenido¤an döneminden sonra çocukluk ça¤›nda mortalitenin önemli nedenlerinden biridir. Bebekler genellikle uyku esnas›nda ölü bulunur ve ölüme neden olacak herhangi bir bulgu yoktur. Bugüne kadar birçok çal›flma yap›lmas›na karfl›n sorumlu mekanizmalar ve … Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
2
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals