2010
DOI: 10.17986/blm.2010152707 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ÖZETÇal›flanlar, ifl ortam›ndaki birçok faktör nedeniyle strese maruz kal›r ve bu stres nedeniyle de fiziksel, ruhsal ve sosyal de¤i-fliklikler yaflar. Bu çal›flmada; adli t›p uzman ve asistanlar›n›n örgütsel stres düzeyinin ve stres düzeyini etkileyebilecek sosyodemografik de¤iflkenlerin ortaya konulmas› amaçlanm›flt›r.Örgütsel stres faktörlerinin düzeyini belirlemede Örgütsel Stres Anketi-D (VOS-D) kullan›lm›flt›r. Anketin Türkçe versiyonu 27 ilden 120 adli t›p uzman/asistan›na e-mail ya da posta ile gönderi… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles