2009
DOI: 10.17986/blm.2009143696
View full text
|
|

Abstract: Devletin korumas› alt›ndaki yerler olan cezaevleri ve gözalt› merkezlerinde ortaya ç›kan ölümlerde otopsi yap›larak detayl› bir araflt›rmaya gidilmesi, oluflabilecek tüm flüphelerin bertaraf edilmesi aç›s›ndan önemli ve gereklidir. Bu çal›flman›n amac› Adli T›p Kurumu Trabzon Grup Baflkanl›¤›'nda otopsileri yap›lan cezaevi ve gözalt› ölümlerinde ortaya ç›kabilecek iddialar›n önlenmesi ve yan›tlanmas› için olgular›n ölüm nedenleri, orijinleri ve demografik özelliklerinin ortaya ç›kar›lmas› ve benzer çal›flmala… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals