2005
DOI: 10.17986/blm.2005101571 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ‹ntrakraniyal anevrizma rüptürü sonucu meydana gelen intrakraniyal kanamalar, yüksek morbidite ve mortaliteye neden olan ciddi bir durumdur. Anevrizma rüptürü sonucu intrakraniyal kanama geçiren kiflilerin önemli bir k›sm› bir sa¤l›k kurulufluna yetifltirilemeden kaybedilirler.Bu çal›flmada serebral arter anevrizmas› rüptürü sonucu ölen 12 adli otopsi olgusu sunulmufltur. Olgular›n 6's› kad›n , 6's› erkek olup genel yafl ortalamas› 41.4'tür. Sekiz olgu t›bbi yard›m alamadan kaybedilmifltir. Onbir (%91) olguda … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals